Liên lạc

Bất thường Hình tử chết trắng lõi

Irregular Shape Die Core Blank
Irregular Shape Die Core Blank
Irregular Shape Die Core Blank

Betalent carbide có thể s ản xuất lõi hình bất thường, hình dạng trong một lỗ vuông, lỗ mù, hình chữ nhật, hi vọng hình chữ nhật, lỗ tròn, lỗ với bậc, lỗ chỉ với một từ, có thể làm cho BSJdZ chết băng theo yêu cầu khách hàng\ 35;39;



Betalent carbide có thể s ản xuất lõi hình bất thường, hình dạng trong một lỗ vuông, lỗ mù, hình chữ nhật, hi vọng hình chữ nhật, lỗ tròn, lỗ với bậc, lỗ chỉ với một từ, có thể làm cho BSJdZ chết băng theo yêu cầu khách hàng\ 35;39;


Cám ơn sự chú ý của bạn Betalent!
Our sales will get in touch with you.
Tiếp Đầu đề slide SIDEBAR_PRODUCTS
86-18059874023
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
silinzhang@betalentcarbide.com
86-18059874023