Liên lạc

Tiến

L.Có lẽ loại bột nhỏ cỡ nhỏ, carbide or flat


Chuẩn bi theo công thức đặc biệt'8594; Bóng đang xay bột bột..., nbsp; 859444LBBP;,'BBBBBBBBBBBBBBY'với tháp khô xịt *85994P; lunglay; Chính xác suất suất suất suất suất suất suất suất suất suất suấtThử khai thác *nbsp; *85949; kiểm tra vật *nbsp;làSinring;8594th;;Grinding and cắt theo yêu cầu *8NBBP; *859VS; *Chính xác kiểm tra cuối cùng (vật chất, kích thước) sp; *8594VS;Đổ một cái giữa giữa giữa cho cái đầu bằng việc ép ép ép xưởng BSddZ bột làm sẵn sẵn sẵn sẵn theo công thức của cấp đặc biệt, hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu rõ, hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu lầm, và hiểu hiểu lầm về mặt mũi bằng việc ép ép ép ép ép ép ép ép ép ép phải phải cái đầu bằng cái bột thuộc theo công thức thuộc cấp đặc đặc biệt, và hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu rõ rõ, hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu rõ ràng của riêng (và hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu biết, hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu;Thử nghiệmThành lập chuỗi *nbsp;*8594;; * nbsp; kiểm tra vật *nbsp;*85944; nhe răng theo yêu cầu *85944;kiểm tra cuối (vật chất, kích thước, kích thước);; *85949; Pacing gài gài gài *859444; lunglay; Giao hàng BSJD3.Sản phẩm bằng cái máy ép lấy túi khô


carbide rod or flat

Chuẩn bị bột theo công thức theo cấp đặc biệt *85949; *nbsp;i., banh xẻ bột bột thành bột..., *8594VS;,*nbsp;sấy bằng tháp khô theo lệnh phun nước ép *859949;; *N9VS ngoái ngoái ngoái ngoái ngoái ngoái ngoái ngoái lại bị ép bởi cái túi khô *0nbasp;; *894;;; cắt lớp hình vuông theo hiệu đầu máy CNC theo thứ tự*8594L9;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Carbide blank for heading die by pressing process

86-18059874023
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
silinzhang@betalentcarbide.com
86-18059874023